ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ย. 63 อบรมแผนประจำปีงบมาณ 2564
25 ก.ย. 63 งานมุทิตาคุณครูเทิดพงศ์ หาชะนนท์
24 ก.ย. 63 ผู้อำนวยการรับการประเมิน
23 ก.ย. 63 ถึง 24 ก.ย. 63 ค่ายวิชาการ
19 ก.ย. 63 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
30 มิ.ย. 61 ถึง 01 ก.ค. 61 ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมวินัย คุณธรรมและทดสอบวิชาพิเศษ
ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมวินัย คุณธรรมและทดสอบวิชาพิเศษ ณ พีซี คาวบอยทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
25 พ.ค. 61 ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน งาน To be number one
16 พ.ค. 61 ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมิน งาน To be number one ระดับจังหวัด
15 ก.ย. 60 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาศึกษาดูงานโรงเรียนกีฬาขอนแก่น