ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 14) 28 ก.พ. 62
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา (อ่าน 125) 22 ก.ค. 61
กิจกรรมพบเพื่อนต่างชาติ (UD New Genaration) (อ่าน 113) 22 ก.ค. 61
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 121) 22 ก.ค. 61
การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 106) 22 ก.ค. 61
การประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาดีเด่น (อ่าน 113) 15 ก.ค. 61
โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) (อ่าน 160) 15 ก.ค. 61
ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมวินัย คุณธรรมและทดสอบวิชาพิเศษ 30 (อ่าน 128) 28 มิ.ย. 61
อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนในสังกัดองค์ (อ่าน 126) 28 มิ.ย. 61
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 25 มิ.ย.2561 (อ่าน 118) 26 มิ.ย. 61
โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25 มิ.ย.2561 (อ่าน 138) 26 มิ.ย. 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓ (อ่าน 84) 24 มิ.ย. 61
ท่านผู้อำนวยพร้อมคณะครูร่วมเป็นวิทยากรโครงการสวนพฤษศาสตร์ 18 มิ.ย.2561 ณ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อำเภอบ (อ่าน 85) 18 มิ.ย. 61
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เริ่มเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป (อ่าน 86) 14 มิ.ย. 61
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 14 มิถุนายน 2561 (อ่าน 94) 14 มิ.ย. 61
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 133) 04 พ.ค. 61
อบรมการใช้สื่อวิทยาศาสตร์ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ (อ่าน 132) 04 พ.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 120) 04 พ.ค. 61
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่ (อ่าน 208) 18 ก.ย. 60
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านดนตรี (SMLD) (อ่าน 228) 18 ก.ย. 60
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ อบจ.อุดรธานี ๒๕๖๐ (อ่าน 228) 18 ก.ย. 60
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะผู้สำรวจข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 213) 15 ก.ย. 60
๑ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาร่วมโครงการปลูกป่ากับเทศบาลยางชุม ณ วัดป่าดอนน้อย (อ่าน 254) 01 ก.ย. 60
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อบรมพลังงานจากกระทรวงพลังงานและอบรมจากธกส (อ่าน 258) 31 ส.ค. 60
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาศึกษาดูงานโรงเรียนกีฬาขอนแก่น (อ่าน 216) 31 ส.ค. 60
๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ อบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อ่าน 228) 25 ส.ค. 60
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 205) 25 ส.ค. 60
๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วจังหวัดอุดรธานีปี ๒๕๖๐ (อ่าน 229) 24 ส.ค. 60