ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม)  จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เริ่มเปิดทำการสอน  โดยสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี (เดิม)แจ้งว่ากรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  เปิดสาขาโรงเรียนที่หมู่ที่  3 บ้านเชียงเพ็ง  ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2535  พื้นที่ที่ใช้ในการจัดตั้งโรงเรียนสาขานั้น  ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ป่าสงวน  และได้รับบริจาคจากชุมชน  โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2536  เมื่อวันที่ 25  -31 มีนาคม  2536  ซึ่งมีนักเรียนเข้าเรียนสมัครเรียน  จำนวนทั้งสิ้น  61  คน  ขณะนั้นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการก่อสร้างอาคารชั่วคราว  ห้องสมุด  และขยายไฟฟ้าจากหมู่บ้านเชียงเพ็งมายังโรงเรียน  ต่อมาวันที่  10  กรกฎาคม  2540  และมีคำสั่งที่  4268/2540  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2540  แต่งตั้งให้   นายอนันต์  มอโท  ตำแหน่ง  อาจารย์  2  ระดับ  7 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  ให้ดำรงตำแหน่ง   ครูใหญ่โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 
สภาพทั่วไปส่วนใหญ่แล้วนักเรียนในโรงเรียนอยู่ในพื้นที่บริการ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเชียงเพ็ง และตำบลปะโค ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกร มีฐานะความเป็นอยู่ในระดับปานกลางถึงยากจน    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง   มีความประพฤติเรียบร้อย สิ่งแวดล้อมทางสังคมดี เนื่องจากชุมชนเป็นชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด   จรรโลงพระพุทธศาสนา โอบอ้อมอารี   ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี
  โรงเรียนได้ถ่ายโอนการศึกษาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ 6  กันยายน  2550  โดยรองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4  ผู้มอบ  โดยมีนายเฉลิมพล  สนิทวงศ์ชัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้รับมอบ   ปัจจุบันโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี