สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เครื่องหมาย
พระธาตุคู่        องค์ซ้าย คือ  พระธาตุปะโค  สัญลักษณ์แทนตำบลปะโค    องค์ขวา  คือ     พระธาตุยางชุม  สัญลักษณ์แทนตำบลเชียงเพ็ง
พระอาทิตย์      หมายถึง  ผู้นำในการพัฒนาการศึกษาในเขต  2  ตำบล