คติพจน์ / ปรัชญา
คติพจน์ / ปรัชญา
ปรัชญา                 “ สุวิชาโน  ภว  โหติ  ”  ผู้รู้ดี คือผู้เจริญ 
คติพจน์                   พัฒนาตน   พัฒนาคน   พัฒนาชาติ