คำขวัญ / สีโรงเรียน
คำขวัญ / สีโรงเรียน
คำขวัญ                    เรียนดี   มีมารยาท   ฉลาดปรับตัว
สีประจำโรงเรียน      ธง  2 แถบสี แถบบนสีเทา หมายถึง ความรู้สติปัญญา
                                         แถบล่างสีเขียว  หมายถึง  ความมั่นคงอุดมสมบูรณ์
                                         ตรงกลางมีเครื่องหมายโรงเรียน
อักษรย่อ                   .พ.ว.