ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเชียงเพ็งร่วมกับโรงเรียนเชียงเพ็งทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียนและเยี่ยมชม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา และเยี่ยมชมบริเวณโครงการเศรษฐกิจพอเพียง