ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางเจนจิรา ศรีนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :