คณะผู้บริหาร

นางเจนจิรา ศรีนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ เพชรดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา