กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจารุวรรณ เครือทอง
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกลิ่นสุคนธ์ เวียงนนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยวรรณ แก้วกุล

นางสาวเตือนใจ ไชยศรี