ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเทิดพงศ์ หาชะนนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยะวรรณ แก้วกุล
ผู้ช่วยครู

นางสาวศศิมา วรยศ
ผู้ช่วยครู