กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอโนทัย รัตนไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุกันย์ ญาคำ
ครู คศ.3

นายบดินทร์ บุตรดี
ครู คศ.1

นางพนารัตน์ ขาวขำ
ผู้ช่วยครู