กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอโนทัย รัตนไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุกันย์ ญาคำ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0889190068

นายบดินทร์ บุตรดี
ครู คศ.1

นางพนารัตน์ ขาวขำ
ผู้ช่วยครู