ฝ่ายวิชาการ

นางสาวลำไพ โพธิจักร
ครู คศ.4
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายประดิษฐ์ วิชาหาร
ครู คศ.3

นายวัชรากร จำปามาศ
ครู คศ.3

นายบดินทร์ บุตรดี
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงอโนทัย รัตนไทย
ครู คศ.1

นางกชกร กุลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ภายศรี
ผู้ช่วยครู