ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวลำไพ โพธิจักร
ครู คศ.4
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางเนารัตน์ วิชาหาร
ครู คศ.4

นายประดิษฐ์ วิชาหาร
ครู คศ.3

นายวัชรากร จำปามาศ
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ หินประกอบ
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงอโนทัย รัตนไทย
ครู คศ.1

นางกชกร กุลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ภายศรี
ผู้ช่วยครู