ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรุ่งรัชนี ศรีหาบัติ
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายประดิษฐ์ วิชาหาร
ครู คศ.3

นางเนารัตน์ วิชาหาร
ครู คศ.3

นางดวงใจ เพชรดี
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.หญิงอโนทัย รัตนไทย
ครู คศ.1

นางกชกร กุลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิด
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ภายศรี
ผู้ช่วยครู

นางสาววันฉัตร โสภาพร
ผู้ช่วยครู

นางสาวรัชฎาพร แก้ววงษา
ผู้ช่วยครู