ฝ่ายวิชาการ

นางสาวลำไพ โพธิจักร
ครู คศ.4
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายประดิษฐ์ วิชาหาร
ครู คศ.3

นายวัชรากร จำปามาศ
ครู คศ.3

นายบดินทร์ บุตรดี
ครู คศ.2

นางสาวทัศนีย์ หินประกอบ
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงอโนทัย รัตนไทย
ครู คศ.1

นางกชกร กุลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ภายศรี
ผู้ช่วยครู