ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบุคคลและแผนงาน

นายเทิดพงศ์ หาชะนนท์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบุคคลและแผนงาน

นางสาวธัญญภัทรจิรา สิงห์แก้ว
ผู้ช่วยครู

นางสาววรัชยา อ้วนเย็นดี
ผู้ช่วยครู