ฝ่ายบุคคล

นางเนาวรัตน์ วิชาหาร
ครู คศ.4
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นางสาววรัชยา อ้วนเย็นดี
ผู้ช่วยครู