ฝ่ายบุคคลและแผนงาน

นางลำไพ โพธิจักร
ครู คศ.4
หัวหน้าฝ่ายบุคคลและแผนงาน

นางสาวสุดารัตน์ โจมแก้ว
ครู คศ.1

นายบดินทร์ บุตรดี
ครู คศ.1

นางสาวนิมาธร อุดมเดชโภคิน
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุพรรษา ศิริขันธ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวนุสรา ศรีทอง
ผู้ช่วยครู

นางสาสุพัตรา ดาขาว
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุภาภรณ์ รัตโน
ผู้ช่วยครู