ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวสันต์ ศรีสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรุ่งรัตน์ สุริยเดช
ครู คศ.1

นายกีรติ โทอึ้น
ผู้ช่วยครู

นายธนิน เกษรจันทร์
ผู้ช่วยครู

นายทรงศักดิ์ เพชรดี
นักการภารโรง

นายจรรยา วงศ์เชียงเพ็ง
นักการภารโรง

นายกฤษณชัย บุดดีมี
นักการภารโรง

นายพิษณุ เหล็กเพชร
นักการภารโรง

นางสิรินทร บุดดีมี
นักการภารโรง

นายธวัชชัย วค์เชียงเพ็ง
นักการภารโรง

นางภาริณี บุญสิทธิ์
นักการภารโรง

นายฉัตรชัย บุดดีมี
พนักงานขับรถ

นายดวงจันทร์ สารีวงษ์
รักษาความปลอดภัย