ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรุ่งรัชนี ศรีหาบัติ
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวปิ่นพลอย บุดดีมี
ครู คศ.3

นายสุกันย์ ญาคำ
ครู คศ.3

นายอัครวัต ดุริยกรณ์
ครู คศ.2

นายกิติกร ขันติยะ
ครู คศ.1

นายสิทธิชัย พื้นชมภู
ครู คศ.1

นางสาวเบญจลักษณ์ วังทอง
ครู คศ.1

นายปรเมษฐ์ ศิริเวช
ครู คศ.1

นายวริฑ โสตถิปิณฑะ
ครูผู้ช่วย

นายรวมพล ศรีนา
ผู้ช่วยครู

นายกีรติ โทอึ้น
ผู้ช่วยครู

นายเวนิช คำหาญ
ผู้ช่วยครู

นายธีระ คำโยค
ผู้ช่วยครู

นายพีรพัฒน์ แสงเพ็ชร
ผู้ช่วยครู

นายธนิน เกษรจันทร์
ผู้ช่วยครู

นางสาวปิยะวรรณ แก้วกุล
ผู้ช่วยครู

นางสาวปรียานุช โคตรพัฒน์
ผู้ช่วยครู

นางสาวชนัดดา คัชชานนท์
ผู้ช่วยครู

นางสาวชุติกาญจน์ ไชยที
ผู้ช่วยครู

นางสาววันฉัตร โสภาพร
ผู้ช่วยครู

นายสมบัติ ชาอุ่น
ผู้ช่วยครู

นายพงษ์เทพ สุขเกษม
ผู้ช่วยครู

นายสาธิต วรศรี
ผู้ช่วยครู

นายณัฐวุฒิ นันทะริ
ผู้ช่วยครู

นายธนาคม สิงห์สาธร
ผู้ช่วยครู

นายอุกฤษฎ์ กองภา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายจรรยา วงศ์เชียงเพ็ง
นักการภารโรง

นายกฤษณชัย บุดดีมี
นักการภารโรง

นายธวัชชัย วค์เชียงเพ็ง
นักการภารโรง

นายฉัตรชัย บุดดีมี
พนักงานขับรถ

นางสิรินทร บุดดีมี
แม่บ้าน

นางภาริณี บุญสิทธิ์
แม่บ้าน