ฝ่ายงบประมาณ

นางทรงสุดา พรมแสน
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางสาวศศิมา วรยศ
ผู้ช่วยครู

นางนงเยาว์ อินศิริ
สนับสนุนการสอน

นางสาวพิมพิสร วงศศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวภานุมาศ สุนิพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกมลพรรณ ขาวขำ
ผู้ช้วยบรรณารักษ์

สัจจานนท์ พรมแสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2