ฝ่ายงบประมาณ

นางธิติธาดา กู่แก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางทรงสุดา พรมแสน
ครู คศ.2

นางดวงใจ เพชรดี
ครู คศ.3

นางสาวศศิมา วรยศ
ผู้ช่วยครู

นางนงเยาว์ อินศิริ
สนับสนุนการสอน

นางสาวพิมพิสร วงศศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวภานุมาศ สุนิพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวศิรินทรา วังทะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพนารัตน์ ขาวขำ
ผู้ช่วยครู

นายณัฐวุฒิ นันทะริ
ผู้ช่วยครู