กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัชรากร จำปามาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0819099293

นางสาวลำไพ โพธิจักร
ครู คศ.4
เบอร์โทร : 0892735113

นางเนาวรัตน์ วิชาหาร
ครู คศ.4
เบอร์โทร : 0850135570

นางสาวรุ่งรัชนี ศรีหาบัติ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0981031372

นายสัจจานนท์ พรมแสน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0641877805

นางดวงใจ เพชรดี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0933277439

นางธิติธาดา กู่แก้ว
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0857756618

นายสิทธิชัย พื้นชมภู
ครู คศ.2

นายวริฑ โสตถิปิณฑะ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0866361579

นางสาวชุติกาญจน์ ไชยที
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 0645153914