กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเนาวรัตน์ วิชาหาร
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลำไพ โพธิจักร
ครู คศ.4

นางสาวรุ่งรัชนี ศรีหาบัติ
ครู คศ.3

นายสัจจานนท์ พรมแสน
ครู คศ.3

นางดวงใจ เพชรดี
ครู คศ.3

นางธิติธาดา กู่แก้ว
ครู คศ.3

นายวัชรากร จำปามาศ
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย พื้นชมภู
ครู คศ.1

นายวริฑ โสตถิปิณฑะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติกาญจน์ ไชยที
ผู้ช่วยครู