บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกมลพรรณ ขาวขำ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางนงเยาว์ อินศิริ
สนับสนุนการสอน

นางสาวภานุมาศ สุนิพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวพิมพิสร วงศ์ศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวศิรินทรา วังทะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน