กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

นายประดิษฐ์ วิชาหาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปิ่นพลอย บุดดีมี
ครู คศ.3

นางกชกร กุลสวัสดิ์
ครู คศ.1