กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอัครวัต ดุริยกรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกิติกร ขันติยะ
ครู คศ.1

นางสาวธัญญภัทรจิรา สิงห์แก้ว
ผู้ช่วยครู

นายรวมพล ศรีนา
ผู้ช่วยครู

นางสาวชนัดดา คัชชานนท์
ผู้ช่วยครู