กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอัครวัต ดุริยกรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายรวมพล ศรีนา
ผู้ช่วยครู

นางสาวชนัดดา คัชชานนท์
ผู้ช่วยครู