กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเวนิช คำหาญ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววันฉัตร โสภาพร
ผู้ช่วยครู

นายณัฐวุฒิ นันทะริ
ผู้ช่วยครู

นายธนาคม สิงห์สาธร
ผู้ช่วยครู