กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเวนิช คำหาญ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววันฉัตร โสภาพร
ผู้ช่วยครู

นายณัฐวุฒิ นันทะริ
ผู้ช่วยครู

นายธนาคม สิงห์สาธร
ผู้ช่วยครู