กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเวนิช คำหาญ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ นันทะริ
ผู้ช่วยครู