กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปรเมษฐ์ ศิริเวช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปรียานุช โคตรพัฒน์
ผู้ช่วยครู

นายธีระ คำโยค
ผู้ช่วยครู

นายพีรพัฒน์ แสงเพ็ชร
ผู้ช่วยครู

นายพงษ์เทพ สุขเกษม
ผู้ช่วยครู