กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปรเมษฐ์ ศิริเวช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปรียานุช โคตรพัฒน์
ผู้ช่วยครู

นายธีระ คำโยค
ผู้ช่วยครู

นายพีรพัฒน์ แสงเพ็ชร
ผู้ช่วยครู