กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประดิษฐ์ วิชาหาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเบญจลักษณ์ วังทอง
ครู คศ.1

นายธนิน เกสรจันทร์
ผู้ช่วยครู