กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทรงสุดา พรมแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกวรรณ ภายศรี
ผู้ช่วยครู

นางสาววรัชยา อ้วนเย็นดี
ผู้ช่วยครู