กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทัศนีย์ หินประกอบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทรงสุดา พรมแสน
ครู คศ.2

นายยุทธชัย ราชกิจ
ครู คศ.1

นายกีรติ โทอึ้น
ผู้ช่วยครู

นางสาวกนกวรรณ ภายศรี
ผู้ช่วยครู

นางสาววรัชยา อ้วนเย็นดี
ผู้ช่วยครู