คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : สุนันท์ ทองกัลยา
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางชุม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช ดาบุตร
ตำแหน่ง : อดีตกำนันตำบลเชียงเพ็ง
ผู้แทนจาก : ท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายปัตพงษ์ พลทัศฯ์
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้แทนจาก : ท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายนวลศรี โทกุล
ตำแหน่ง : ชาวบ้าน
ชื่อ-นามสกุล : นายคำภาส เสียงใส
ตำแหน่ง :